Vår historie

I 1854 kom den østerrikske bokbinderen Joseph Stockinger til Norge hvor han grunnla turnsporten. Først var det et byfenomen hvor det ofte var det øvre samfunnslag som var representert som medlemmer. Han grunnla Christiania Turnforening (senere Oslo Turn forening) og Arendal Turnforening. Fra 1880 ble det en ny blomstringstid for turninteressen og det vokste frem mange nye foreninger.

Begynnelsen

I Ski var det en del unge gutter som drev med turnøvelser i lokalene til Sleipnæs Møbelfabrikk. Det var flere som tidligere hadde vært med i idrettslag. Disse var bl. a. Carl Cristoffersen, Harald T. og Halfdan Ruud, Bjørn og Hans Sleipnes, Marian Kleveland Ove Brenna og Hagbart Rohjan. Disse tok initiativet til å starte en turn- og idrettsforening, og på et konstituerende møte i Folkets Hus 19. februar 1919 under navnet Ski Turn og Idrætsforening, ble foreningen startet med det formål å drive med turn og friidrett.

Interessen blant ungdommen var stor, og foreningen fikk fort mange medlemmer. Fra myndighetenes side var det mindre forståelse, og det kom uttalelser som at ungdommen «kunne drive idrett i potetåkeren og i høyonna» og lignende mer matnyttige beskjeftigelser.

Noen av initiativtakerne startet med turnpartier for menn på Folkets Hus. Kvinnene kom først med i 1921.  Det var også et «eliteparti» for ungdom som hadde gjennomgått rekruttskole. Apparater måtte man ha, og penger til det ble skaffet ved «tigging» og dugnadsarbeid av medlemmene. Innkjøp av kasse, bukk og svingstang beløp seg til kr. 40,00.

Som navnet tilsier skulle fotball være Ski Turn uvedkommende. Dette fordi fotball klubben allerede eksisterte og man ikke ønsket å konkurrere med den. Men begge klubbene hadde de samme medlemmene og i 1920 gikk fotballklubben inn i Ski Turn.

For å bedre på økonomien ble det bestemt at det skulle opprettes en revygruppe. Den første våren ble det arrangert revy i Folkets Hus.  Den var en suksess med fulle hus. Økonomien ble som følge av dette såpass romslig at man kunne gå til innkjøp av trampoline og turnmatte til det «fantastiske» beløp av kr. 700,00. I startåret 1919 ble det spilt ikke mindre enn 4 revyer. Det har blitt spilt revyer oppigjennom årene med jevne mellomrom.

Den første turnoppvisningen ble holdt i pinsen sammen år av «elitetroppen» og både skolestyre og herredsstyre var innbudt. Oppvisningen gjorde stor lykke.

På høsten 1921 kom damene med og da ble det mer aktivitet. Da den nye Samfunnsbygningen var ferdig bygget, flyttet turningen dit og man fikk tilgang til middelsskolens turnapparater som bestod av ribbevegg, tau, bommer og hest.

1930-årene

0213-095_0004vannm
Foto: Turntroppen til Ski Turn & Idrettsforening, 1934
Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: Ski Idrettslag 1919-1949, arkiv P-1020, Xa0001.

Fra 1931 ble aktiviteten på damesiden rekonstruert etter å ha ligget nede noen år. Da var det den nyutdannede instruktøren frk. Ellen Hemsen som startet en ny æra i laget. Hun var en energisk dame som på kort tid fikk satt sammen flere partier for små gutte- og jentepartier, eliteparti for damer og mosjonsparti for fruer og herrer. Turnaktiviteten på Samfunnshuset var formidabel. I 1934 arrangerte laget sitt første kretsturnstevne. Det ble et meget vellykket arrangement som høstet lovord både blant deltakere og presse som betegnet det som det beste i kretsens historie. De neste par årene var preget av stor aktivitet med vellykket avvikling av, og deltakelse i mange store arrangementer i kretsen.

Samfunnsbygningen brenner ned i 1937 skib001001webHøsten 1937 skjedde imidlertid en katastrofe som rammet turningen i særlig grad. Samfunnshuset brant ned til grunnen og alt utstyr, apparater og inventar gikk med.

Avbrekket i aktiviteten ble imidlertid kort for allerede etter 3 uker etter brannen var det full sving i turningen igjen. Skolebestyrer Dietrichson stilte salen på Follo Landbruksskole til disposisjon. Men lokalet var lite og laget slet med dårlig økonomi.

I 1939 og frem mot krigens utbrudd lykkes man tross problemene med lokaler og dårlig økonomi å holde et høyt idrettslig nivå, og 1939 ble et av lagets beste år med stor aktivitet. På kretsturnstevne på Ullevål stadion var det 28 deltakere. Et blandet parti med 12 damer og 2 menn deltok på Lingiaden i Stockholm.

Foto: Samfunnsbygningen brenner, 3.oktober 1937. Kilde: Ski Lokalhistoriske arkiv, Fotonummer: SKIB 001 001. Fotograf: Fredrik Aarstad. Giver av bildet: Ruth Aarstad/Svein B. Lie.

1940-årene

Problemene med treningslokaler løste seg i 1940 da de fikk treningslokaler i den store gymsalen på Realskolen. Dette ble en kortvarig glede da krigen og okkupasjonene stoppet det hele.

Den flotte utviklingen fikk en brå stopp, men i årene etter krigen og frem til i dag har jo utviklingen vært fantastisk.

Ski IL Turns historie etter krigen.

Allerede i 1945 startet turninga opp igjen etter krigen. Da med både barne- og voksen partier for gutter og jenter og damer og herrer. Totalt registrert 290 medlemmer. Det var mangel på treningslokaler, da som nå, og vanskelig å skaffe kvalifiserte instruktører. Men vi har to, for siden 1946 har Sylvi Stenseth vært instruktør for alle partiene, men etter hvert ble det ansatt en mannlig instruktør, Halfdan Westad, for guttepartiene. Treningen forgår fortsatt på Realskolen.

Av musikk til partiene, ble det brukt piano, men for å få kjøpt det ble det lånt kr. 2000,- i Kråkstad bank. For å spe på med økonomien ble det arrangert basarer. Ski IL Turngruppe deltok på Kretsturnstevner og Landsturnstevner og i 1949 var Kretsturnstevne for seniorer tildelt Ski IL Turn. Men på grunn avsky brudd ble det avlyst.

Når 50 tallet begynner er det fortsatt Sylvi Stenseth og Halfdan Westad som er instruktører, men etter hvert kommer Tor Etholm.  Treningslokalene er på Realskolen. Økonomien er ikke den beste, så det har blitt avholdt basarer og show.

Gymnastene har deltatt på Kretsturnsevner, hvert år, rundt omkring i Akershus krets, og Landsturnstevner, hvert 4. år, rundt omkring i landet. Den gangen var junior- og senior stevnene delt. I 1956 ble Kretsturnstevne for juniorer arrangert av Ski IL Turn med 2000 turnere som marsjerte gjennom Ski i strålende sol. For seniorene var det Drøbak som var arrangør. Medlemstallet har variert mellom 250 stk. og 447 stk. I 1959 ble alders grensen på barnepartiene hevet fra 4 til 5 år for jenter og 5 til 6 år for gutter.

På 60 tallet foregår fortsatt treningen på Realskolen, men i løpet av 10 året får vi treningstid i Ski Barneskoles gymsal. Ski IL Turn har avholdt mange stevner bl.a. i 1964 da 5 forskjellige korps som ledet 23 juniorer gjennom Skis gater i strålende sol. Det var tider det. Ved utgangen av 10 året har medlemsantallet steget til 600 fordelt på 15 partier.  Ski Turn har nå fått treningstid på nye Hebekk skole, og det hjelper godt, men fortsatt er styrets hjerte sukk over for lite trenings haller og for få instruktører og dårlig økonomi. Styrets store ønske drøm er en idrettshall som også kan brukes til gymnastikk og turn.

I dette 10 året ble det startet et Jazzballett parti, noe som ble veldig populært. Pianoet som har vært musikk tilbudet, synger nå på siste verset. Økonomien er fortsatt ikke god, så det avholdes basarer og kakelotterier. Ved oppvisninger og egne stevner kommer det tilskudd til klubben, i tillegg til medlems kontingenten, som i 1969 er kr. 30,- for voksne og kr. 10,- for barn under 17 år. Fra NGTF får Ski Turn tildelt kr. 1000,- til dame Reutherskranke, men resten på kr. 1310,- må Ski Turn selv betale. 2 stk. fra Ski Turn har deltatt på kurs «Gymnastique Modern», noe som er svært populært rundt om i Europa. Viktig å følge med i tiden.

En treningsdrakt for barn i lagets farger (gul og blå) blir godkjent. Fotball, håndball og friidrett er også interessert. Det blir nå lagt opp til retningslinjer for gutteturnerne bl. a. dyktighets avdeling, fordeling av apparatene i timene, innskjerping av disiplinen og å øke antall gutter til gymleirene som avholdes hver sommer. Man undersøker også muligheter for internkonkurranser mot gutteturnerne i Ås. Nytt av året er et ungdomsparti i alderen 15 – 20 år som kan delta på stevner og klubb konkurranser.

Fra 1970 til 1979 kan vi kalle for «Linnestad perioden» i Ski Turns historie. Av «formenn» i denne perioden kan nevnes Eli Linnestad i 5 år, Kjell Ørjevik i 2 år, Gunnar Vegsgaard i 2 år, så i 1977 overtar Bjørn Linnestad formannsklubben og bruker den flittig. Resten av familien er også ivrige, med sønnen Trond og Per Otto som konkurranse turnere og etter hvert som instruktør, datter Trine Lise som mangeårig topp konkurranse turner, og etter hvert instruktør. På 2000 tallet har fortsatt familien Linnestad satt spor etter seg gjennom barnebarna Marte og Mats. Marthe som konkurranse utøver og begge som instruktører. Laila Edvardsen er nå instruktør for barne- og dame partier. I 2019 er hun fortsatt instruktør for dame partiene, samt at hun har vært sekretær i styret. Og at hun har vært vår forlengede arm til i OAGT.

1970 startet med et medlemstall på 765 med stort og smått.  Treningen er på Ski skole, men i løpet av 10 året får vi trenings tid i den nye Ski hallen, Finstad og Hebekk skoler, og medlemstallet har økt til godt over 1000. Musikken på partiene har nå gått over fra piano til kassettspiller. Landslagstrener Leif Gulbrandsen ble invitert til en propaganda kveld hvor han påpekte på nødvendigheten av gode treningsforhold, god plass og førsteklasses apparater, dersom man ville satse på konkurranse turn. Turngruppa noterte dette og tenkte med håp på den nye planlagte idrettshallen. Dette året ble partiet «Gymnastique Moderne» startet opp. Det 36. Kretsturnstevne for seniorer ble arrangert av Ski IL Turn. Ca. 700 deltakere fra 22 kretser deltok i flott vær.

Fra NGTF kom Bjørn Lorentzen og la opp en plan for plassering av nødvendig turn utstyr i den nye idrettshallen. Det ble lag opp til at det skulle kunne arrangeres helt opp til landskamper og Norges mesterskap i hallen. Planen ble oversendt Ski kommunes Idrettsutvalg. Man hadde store vyer den gangen og.

Den nye «Turnstigen» for jenter stater opp. I en klubbkonkurranse i Sofiemyrhallen deltok Ski jentene og viste mye lovende turning. De deltar også på krets- og sone konkurranser. I 1976 hadde Ski Turn tatt på seg ansvaret å arrangere junior landskamp mellom Danmark og Norge. Paal Clasen  ble engasjert som speaker. Norge vant med 242,30 mot Danmarks 206,25. Hans Petter Nymann var individuell vinner med Finn Gjertsen og Rune Johannessen på 2. og 3. plass. Det ble foreslått å starte et fortunerskap blant turnerne som skulle fungerte som hjelpere på barnepartiene. Det ble også foreslått legekontroll av konkurranse turnerne, samt forsikring mot skader og ulykker. Alt ble vedtatt.  Det var mye nytt som skjedde dette 10 året.

Fra 1980 til 1990 sank medlemsantallet fra 979 i 1979 til 300 i 1988. Guttene forsvant helt og vi måtte slutte med konkurranseturn for både jenter og gutter. Tilslutningen til massemønstringer som Kretsturnstevner, Landsturnstevner og Gymnastradaer sank faretruende. Noe av årsaken kan være mange nye aktivitets tilbud som bl. a. diverse treningssentre. Men på slutten av 80 tallet snudde trenden litt. Nye tilbud kom som bl.a. «Gymnastikk i tiden», parti for barn med» spesielle behov», «Paraturn» som det heter i dag, og trampett og aerobic for ungdom. Det er også større søkning til foreldre/barn, småbarns partier og mosjonister. Håpet er at folk har fått opp øynene for at all idrett begynner med gymnastikk og turn, uansett hva barna begynner med senere i livet.

I 1985 begynte vi med års møter, som vi har valgt å følge Akershus gymnastikk og turn krets sitt arbeidsår fra 1.1. – 31.12.

Kretsturnstevnene for AGT for juniorer og seniorer ble holdt hver for seg, men i 1985 ble Oslo og Akershus turnkrets slått sammen, så da ble stevnene holdt på samme sted. Ski IL Turn arrangerte juniorstevner i: 1956, 1964, 1966, 1972 og 1984, og for seniorer i: 1949, 1958, 1970 og 1979. I 1987 ble det avholdt treningsleir for RS- utøvere i kretsens regi, på Fevik v/Grimstad. Det deltok 6 stk. fra Ski.

I 1990 mistet vi nok en gang en del av våre aktive juniorer. Foreldre/barn partiene er store, men fra 5 år og oppover er frafallet merkbart. Mange tilbud og Idrettsskolen fra 5 år ble startet opp. Denne høsten ble det startet opp et sprang/apparat parti, noe som var populært. NGTF fyller 100 år, og i den anledning skal det gjennom føres en trenings dag for alle lag tilsluttet NGTF, hvor målet er å komme inn i Guinness Rekord bok, samtidig reklamere for Norges eldste særforbund. Noe som Ski IL Turn selvfølgelig var med på.

Fremmøte på partiene er bra og medlems antallet er på vei opp over, etter at en folder ble delt ut til alle husstander i Ski om hvilke tilbud vi har. Det var litt mangel på instruktører, men etter en annonse i ØB så fikk vi noen flere. RS-partiet er det stor interesse for etter at vi fikk Line Indset, tidligere 5 ganger NM og deltatt på EM og VM, inn som trener. Dette ble et satsnings område fremover, noe som gutteturnerne også ble.  De har bl.a. deltatt på samlinger og internkonkurranser i kretsen. RS troppen skal og delta på arrangementer og konkurranser fremover.

I 1994 fylte Ski IL 75 år og i den anledning hadde noen av barne- og ungdoms partiene oppvisning i Ski ishall.

Vi har vært uten leder i noen år, da det har vært vanskelig å få noen til å ta styre oppgaver. Men vi har fått det til å gå rundt allikevel.  I 1996 kom Iris Dokken og tok på seg jobben som leder og sekretær, men vi fortsetter som et arbeids styre. 29. april 1996 ble SKI IL TURN stiftet som en egen selvstendig, juridisk og økonomisk enhet. Laget er medlem av Ski IL Alliansen. Det ble utarbeidet egne lover for Ski IL Turn i henhold til NIFs lov norm. Vi er notert som eget lag i Akershus Idrettskrets og i Norges Gymnastikk og Turn Forbund.

Blant mange Kretsturnstevner ble 1996 arrangert av Oslo Turnforening på Bislett. Stor stas var det å marsjere oppover Karl Johans gate fra Akershus Festning til Bislett. Det var mye folk langs ruta som fikk se mange flotte barn, ungdom og voksne som representanter for en flott idrett. Hvor grunnlaget legges for all idrett.  Trampett parti for de litt større turnerne, er startet opp. Det blir spennende å følge utviklingen. Treningene foregår nå på alle skolene og i Ski hallen. Dette året økte medlems tallet med 166 (71 %), noe som igjen aktualiserer ønske om en egen turnhall. RS partiet er i rask utvikling, så et RS- teppe er innkjøpt. På Kretstinget ble Ski Il Turn tildelt pokal for størst økning i medlems antallet i 1996. I 1998 åpnet Gardermoen flyplass hvor Dametroppen til Ski representerte.» Idrettens Grunnstige 1 og 2» er et nytt konsept utarbeidet av NGTF. Der får barna et hefte med forskjellige øvelser og vanskelighets grader, som må gjennomføres og godkjennes. Noe som blir gjort på egne dager og på Frolands leieren.

I 1999 fylte Ski IL Turn 80 år som ble markert med en flott turnparade i Ski hallen. Hvor alle partiene viste hva de trener på. Det var også gjeste opptreden av Christer Pettersen på slak line. Trampett troppen til Nes Turnforening viste mange muligheter på trampetten. RS-troppens juniorer vant sin klasse i krets serien og rekrutt troppen ble nr. 2 i sin klasse. Trampett troppen gjorde en fin figur på sin første konkurranse i Troppsgymnastikk, som består av trampett og tumbling. Alle partier hadde stor fremgang og godt oppmøte. På lagets 80 års markering 23. oktober ble Astri Beckmann Nilsen tildelt Ski Idrettslags fortjeneste merke. Økonomien er nå så bra noe som har medført innkjøp av store og små apparater, RS-teppe, trampett og tumbling. Våre trenere har deltatt på forskjellige kurs for å kunne gi gymnastene sikkerhet og utfordringer i idretten vår. Styret har deltatt på lagleder møter, Krets- og Forbundsting igjennom hele 10 året, for å holde seg ajour med utviklingen innen Gym og Turn.

Kilder: SKI IL Turn Årbøker , Ski Lokalhistoriske arkiv, Norges Gymnastikk- og TurnForbund